SZKOŁA PODSTAWOWA

Barbara Ossowicka – absolwentka pedagogiki UMK. Obejmuję pomocą pedagogiczną rodziców i dzieci uczestniczące w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i dzieci w Przedszkolu, oraz uczniów Szkoły Podstawowej. Biorę udział w zespołach planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Prowadzę działania wychowawcze i profilaktyczne. Współpracuję z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzę indywidualne i grupowe rozmowy, udzielając wsparcia w procesie wychowania i w trudnych sytuacjach życiowych, oraz kieruję do specjalistów lub instytucji służących dzieci i rodzinie. Wysłuchuję wszystkich życzliwie i z uwagą. Zapewniam dyskrecję.

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszam do kontaktu w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00- 13:30
 • Wtorek: 11:00- 15:00
 • Środa: 8:00 - 13:00
 • Czwartek: 11:30 – 14:30
 • Piątek: 8:00 – 12:30

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-8)

Katarzyna Migdalska - Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, oligofrenopedagog, surdopedagog, socjoterapeutka. Wsparciem obejmuje uczniów, nauczycieli i rodziców w poziomie szkoły podstawowej klas IV-VIII. Wspomaga w pracy wychowawczo –profilaktycznej nauczycieli, służy wsparciem rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, wierząc, że o problemach należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc. 

 Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2022/2023

 • Poniedziałek 10.30-15.00
 • Wtorek 8.00-12.30 
 • Środa 11.00-15.00 
 • Czwartek 8.00-13.00
 • Piątek 11.00-15.00 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Agnieszka Łukomska - w 2003 roku ukończyła studia wyższe na kierunku edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz praca socjalna. Od września 2003 roku jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. W roku 2014 uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od 2015 roku pełni funkcję pedagoga w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zajmuje się między innymi diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych, udzielaniem pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych. Otacza opieka uczniów i ich najbliższych. Współpracuje z osobami i instytucjami niosącymi pomoc i wsparcie niepełnosprawnym. Pani Agnieszka ma bardzo dobry, pełen empatii kontakt z uczniami, którzy darzą ją zaufaniem i sympatią, dlatego drzwi od jej gabinetu są zawsze dla nich otwarte.

 Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

 • poniedziałek 8-10.30 i 11.15 -12.15
 • wtorek 8.00 - 13.20
 • środa 11.15- 15.15
 • czwartek 7.45 - 12.30
 • piątek 11- 15

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Joanna Kołodziej - absolwentka WSP Bydgoszcz, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Podejmuje działania wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne i terapeutyczne wynikające z przepisów prawa oświatowego, potrzeb i specyfiki szkoły oraz działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi w celu dostosowania wymagań edukacyjnych, mediowania i negocjowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

 • Poniedziałek: 7.30-11.30; 12.15- 13.00
 • Wtorek: 10.35-15.00
 • Środa: 7.30-8.00; 8.50-9.40; 10.30- 14.10
 • Czwartek: 10.35-14.10
 • Piątek: 8.00- 11.30; 12.15-13.00
 • Godzina dostępności wtorek godz. 15.00-16.00