Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne polegają na usprawnianiu deficytów rozwojowych
i wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Objęci są nimi uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Po przeprowadzonej diagnozie opracowywany jest indywidualny program pracy
z uczniem.

Do podstawowych celów pracy korekcyjno-kompensacyjnej zaliczamy:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenie sprawności czytania, pisania i liczenia,
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno-kompensacyjnej zaliczamy:
 • wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego,
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • doskonalenie technik szkolnych: czytania, pisania i liczenia,
 • doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości,
 • kształtowanie umiejętności segregowania, porównywania oraz samokontroli,
 • budzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków w wiadomościach przewidzianych w programie nauczania.

W czasie zajęć ćwiczenia prowadzone są na materiale bezliterowym i słowno-literowym oraz opartym na dźwięku i obrazie. Stosowane są różne metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne, które zwiększają atrakcyjność zajęć, motywują ucznia, pobudzają jego ciekawość poznawczą oraz pozwalają odnieść sukces.