Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów sugerują, rozpoznają, interpretują, łączą się ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Dane te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych, przedsionkowych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych. Mózg nieustannie organizuje te wiadomości lokalizując je, rozpoznając, sugerując i integrując. Gdy płyną one w prawidłowej organizacji, mózg może ich użyć do formułowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji, uczenia się i wielu innych. Zaburzona integracja wpływa negatywnie na te funkcje. Zaburzenia integracji sensorycznej są zauważane przez klinicystów u bardzo licznej grupy dzieci.

Wymienić należy tu przede wszystkim:

  • dzieci z trudnościami w uczeniu się
  • dzieci autystyczne
  • dzieci z MPDZ
  • dzieci z Zespołem Downa
  • dzieci z ADHD
  • dzieci z zaburzeniami w zakresie percepcji słuchowej, mowy i języ

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów.
W Zespole Szkół Nr 3 postępowanie diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów.
Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne po badaniach diagnostycznych lub zgodnie z zaleceniami PPP. Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych. Integracja sensoryczna nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, że uczenie staje się łatwiejsze. Terapeuta prowadzący zajęcia dostosowuje ćwiczenia do poziomu rozwojowego dziecka. Poprawiając organizację OUN wpływa jednocześnie na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej, poprawia funkcje językowe
i poznawcze, zwiększa efektywność uczenia się. Terapia integracji sensorycznej ma formę naukowej zabawy.