Przyjmujemy uczniów do klas 1-8 z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 20 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat:

  • I etap edukacyjny - klasy 1 - 3,
  • II etap edukacyjny - klasy 4 - 8.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do zewnętrznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności w klasie 8. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I stopnia.

Prowadzimy również klasy dla dzieci z autyzmem oraz klasy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na poziomie odpowiednim do jego potrzeb i możliwości. Nasi uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć w szkole przed kolegami, ale również na terenie miasta i regionu. Uczniowie objęci są zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i zajęciami, których szczegółowy opis znajduje się w menu - zajęcia specjalistyczne. Każdy uczeń wymagający rehabilitacji ruchowej korzysta z niej u nas nieodpłatnie. Aby uczniowie naszej szkoły mogli korzystać z dobrodziejstw, jakie wynikają z przynależności Polski do Unii Europejskiej, realizują naukę języka angielskiego. Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom wsparcie terapeutyczne pedagoga i psychologa szkolnego.

Nauka w szkole jest ukierunkowana na:

  • rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
  • rozwijanie w dziecku szacunku do praw i obowiązków człowieka,
  • rozwijanie w dziecku szacunku do jego rodziców, wychowawców i osób starszych,
  • rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego,
  • przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju i równości,
  • przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Współpracujemy z rodzicami

Szkoła nasza nieustannie zachęca do współpracy w procesie wychowawczym rodziców i opiekunów prawnych, gdyż przede wszystkim ich aktywny współudział może przyczynić się do lepszych wyników działalności wychowawczej szkoły. Praca wychowawcza jest prowadzona zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Prowadzona jest szeroka działalność prozdrowotna i profilaktyczna.

Ciekawa oferta zajęć rewalidacyjnych zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów. Na dużą uwagę zasługuje przyjazny klimat szkoły, baza i jej wyposażenie. Dużym atutem naszej szkoły są bardzo dobrze wyposażone sale do prowadzenia zajęć z: rehabilitacji ruchowej, TISu, dogoterapii, logopedii.

Zajęcia rewalidacyjne