Rewalidacja oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem dydaktycznym i wychowawczym nastawionym na usprawnianie funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest optymalny rozwój ucznia – zajęcia wspomagają, kompensują i usprawniają zaburzone funkcje oraz przystosowują młodą osobę niepełnosprawną do życia w społeczeństwie.

W Szkole Branżowej I Stopnia i Szkole Przysposabiającej do Pracy rewalidanci pracują z uczniem indywidualnie lub w grupach na podstawie programu zajęć rewalidacyjnych dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Stawiają oni na mocne strony ucznia, usprawniają i rozwijają funkcje umysłowe i psychiczne najsilniejsze, kompensują funkcje rozwojowe. Usprawnianiu podlega percepcja wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. Doskonalimy orientację przestrzenną oraz sprawność grafomotoryczną. Kształtujemy zdolność koncentracji uwagi, pamięć, logiczne myślenie, spostrzegawczość i kojarzenie. Uczniowie wykonują ćwiczenia rozwijające procesy myślowe (tj. porównywanie, analizowanie i wnioskowanie), wzbogacające ich wiedzę ogólną oraz rozwijające funkcje językowe i spostrzeżeniowe, wyobraźnię i kreatywne myślenie. Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze w poczuciu wiary we własne możliwości.

Pracując z uczniami nauczyciele specjaliści uwzględniają w swej pracy zarówno podstawowe zasady dydaktyki, jakimi są: zasada stopniowania trudności, indywidualizacji, aktywizowania ucznia podczas zajęć, jak również zasady prowadzenia zajęć terapeutycznych, do których należy m.in. zasada indywidualizacji pracy z każdym uczniem i stawianie przed nim zadań dostosowanych do jego możliwości, tak by w sposób systematyczny uczeń mógł przechodzić od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych. W postępowaniu rewalidacyjnym istotne są również zasady: dostosowanie metod oraz organizacji nauczania i uczenia się do indywidualnego stylu uczenia się, uwzględnianie uczenia wielozmysłowego, wspomaganie motywacji do pracy nad sobą, w tym własnej aktywności, samodzielności, samokontroli oraz wspomagania rozwoju osobowości polegającej na kształtowaniu właściwej samooceny, poczucia własnej wartości, odnoszenia sukcesu przez ucznia. Szczególnie ważna w naszej pracy nauczycieli i specjalistów jest zasada kompleksowości czyli wszechstronnego oddziaływania na ucznia oraz wszechstronnego rozwijania jego potencjalnych możliwości.

Jesteśmy zespołem nastawionym na odnoszenie zwycięstw i sukcesów, czasem małymi kroczkami, często z empatią i optymizmem, zawsze podążamy z naszym uczniem do przodu, wskazujemy kierunki, troszczymy się o wspólne ich dobro. Każdego dnia jesteśmy razem.

Opracowanie: mgr Elen Wietrzycka, mgr Marzena Chojnowska, mgr Patrycja Żamojtel