Program Rehabilitacja 25plus, adresowany jest min do podmiotów prowadzących Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz inne placówki edukacyjne, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, głębokim), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ).

 W ramach programu uczestnicy objęci są wsparciem codziennie tj. w godzinach od 12.30 do 18.30.

W przypadku dużej liczby, uczestnicy są dzieleni na grupy wg predyspozycji psychofizycznych.

Prowadzone zajęcia: rewalidacja, dogoterapia, felinoterapia, rehabilitacja, arteterapia, muzykoterapia, hortiterapia, logopedii, TUS, koła zainteresowań, aktywizacja zawodowa, zajęcia z psychologiem, usługi pielęgniarskie i opiekuńcze. Planowany jest, w miarę możliwości, dowóz uczestników na zajęcia.

Warunek przyjęcia:
- status absolwenta SPP lub ZRW lub innej formy edukacyjnej (w naszym przypadku absolwent ZS nr3)
- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Program Rehabilitacja 25plus jest realizowany w Zespole Szkól nr 3 od roku szkolnego 2019/2020.

Szczegółowe informacje i deklarację uczestnictwa w Programie należy zgłaszać do p. Marii Krasuckiej tel. 501531062.