Wstęp

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs3wek.pl.

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2021

Status pod względem zgodności z Ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 5. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (górny pasek – prawa część strony) a w nim:

 1. wysoki kontrast (tryb: czarny i biały, czarny i żółty, żółty i czarny)
 2. możliwość powiększenia liter
 3. podświetlane linki
 4. mapa strony
 5. skala szarości (funkcja Tryb nocny)
 6. jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

 Data sporządzenia deklaracji: 10.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Magdalena Psykowska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub należy skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 54 412 10 41.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny

 1. Do 2-piętrowego budynku głównego szkoły prowadzi ogólnodostępne wejście znajdujące się od ul. Nowomiejskiej, prowadzą do niego schody oraz winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami uruchomiana na przycisk. Po wejściu do szkoły znajduje się dyżurka gdzie pracownik wpuszczając interesanta do budynku dowiaduje się z jaką sprawą przyszedł i kieruje go do odpowiedniego pomieszczenia, w którym może załatwić sprawę (w czasie trwania pandemii na teren budynku wpuszczani są tylko interesanci wcześniej umówieni). Gabinet dyrektora, sekretariat, pedagog, kierownik gospodarczy  dostępne są na parterze budynku. Inne wejścia znajdujące się w budynku otwierane są okazjonalnie.

Budynek przedszkola

Do budynku przedszkola  można przejść w/w budynkiem, ale również posiada ono osobne wejście znajdujące się od ul. Nowomiejskiej. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek BSIS i SPP

Do 1-piętrowego budynku BSIS i SPP prowadzi osobne wejście znajdujące się na zewnętrznym terenie szkoły. Wejście nie posiada schodów, ani windy. Od kwietnia 2021 roku wejście do BSIS i SPP będzie odbywało się wejściem głównego budynku (obecnie trwa budowa łącznika).

Informacje wspólne

 1. W budynku głównym oraz w budynku BSIS i SPP (od kwietnia 2021 r.) dostępne są windy dla osób
  z niepełnosprawnościami, które posiadają informację głosową i podpisy brajlowskie na przyciskach.
 2. Na parterze budynku głównego znajduje się toaleta dostosowana dla uczniów
  z niepełnosprawnościami, w pozostałych budynkach nie ma toalet dostosowanych dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 3. Przed głównym wejściem do budynku szkoły brak jest miejsc parkingowych. Parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie szkoły, a wjazd do niego znajduje się od ul. Witosa. Brak jest na nim wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. W budynkach znajdują się znaki wykorzystywane w komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz powiększony druk dla osób słabowidzących.
 5. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza windami) ani oznaczeń kontrastowych.
 6. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
  i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku ZSnr3 we Włocławku nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pobierz wnioski:

 1. Jednorazowe świadczenie finansowe
 2. Paczka dla dziecka

Dokumenty i podania o przyjęcie do szkoły

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Przedszkole
 3. Szkoła Podstawowa
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dokumenty (statuty, regulaminy, procedury, programy itp...)

 1. Statut Zespołu Szkół nr 3 (aneks nr 1, aneks 2)
 2. Statut Przedszkola Publicznego nr 3 (aneks 1)
 3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej (aneks 1aneks 2)
 4. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia (aneks nr 1aneks nr 2aneks nr 3, aneks 4)
 5. Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy (aneks nr 1, aneks nr 2, aneks nr 3, aneks 4)
 6. Regulamin wypożyczania podręczników
 7. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 8. Regulamin Stołówki Szkolnej
 9. Regulamin Rady Rodziców
 10. Regulamin pełnienia dyżurów
 11. Regulamin wycieczek szkolnych
 12. Ubezpieczenie 2022/2023
 13. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3
 14. Instrukcja dotycząca procedur postępowania
 15. Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023
 16. Plan pracy szkoły 2022/2023
 17. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023
 18. Wniosek o dowóz dziecka na zajęcia szkolne

COVID-19

 1. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku
 2. Ogólne procedury funkcjonowania ZS3 od dnia 01 września 2020 w czasie epidemii
 3. Szczególne procedury bezpieczeństwa w ZS3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Procedury COVID-19
 5. Procedury COVID-19 (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych kl. I-III SP, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych niezbędnych do rozwoju dziecka/ucznia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, konsultacji, innych...)
 6. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 7. Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w czasie kształcenia na odległość
 8. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

mLegitymacja

 1. Instrukcja dla Ucznia

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.50 - 9.35
 3. 9.40 - 10.25
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.30 - 13.15
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45