Terapia logopedyczna

Podstawą zakwalifikowania ucznia na terapię logopedyczną jest analiza dokumentacji psychologiczno ? pedagogicznej (przede wszystkim zalecenia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej) oraz przeprowadzana przez logopedę na początku roku szkolnego diagnoza logopedyczna. Każdy uczeń jest diagnozowany pod kątem nadawania i rozumienia mowy, oceniane są także funkcje fizjologiczne aparatu mowy. Diagnoza logopedyczna w naszej szkole obejmuje także orientacyjne badanie słuchu.

Terapia logopedyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Obejmuje następujące sfery związane z komunikacją językową:

 • kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji
 • ćwiczenia oddechowe i głosowe
 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • terapię dyslalii - wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: w izolacji, ?w sylabach, w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie wyrazu, w grupach spółgłoskowych), w wyrażeniach dwuwyrazowych i w zdaniach
 • utrwalanie poznanych głosek w piśmie i podczas czytania
 • rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa uczniów
 • doskonalenie wypowiedzi pod kątem stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych, fleksyjnych, wzbogacanie słownictwa o różne części mowy (przymiotniki, przysłówki, spójniki)
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej
 • usprawnianie myślenia słowno ? pojęciowego i przyczynowo ? skutkowego
 • eliminowanie naleciałości gwarowych i nieprawidłowych nawyków.

Terapia logopedyczna uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Terapia tej grupy uczniów naszej szkoły obejmuje:

usprawnienie funkcji fizjologicznej aparatu artykulacyjnego:

 • usprawnienie narządów artykulacyjnych (masaż twarzy, zewnętrznych ?i wewnętrznych narządów artykulacyjnych, bierne ćwiczenia artykulacyjne)
 • naukę gryzienia i żucia
 • naukę zbierania pokarmu z łyżki
 • usprawnienie rytmiczności oddechu poprzez masaż i ucisk na żebra

rozwijanie wokalizacji:

 • próby naśladowania samogłosek ustnych z odczuciem wibracji na krtani
 • wywoływanie artykulacji głosek dwuwargowych: p, b, m
 • próby łączenia spółgłosek i samogłosek w sensowne komunikaty

kształtowanie elementarnego rozumienia mowy:

 • słuchanie i doświadczanie wibracji głową i rękoma
 • zwiększanie pola percepcji słuchowej
 • ćwiczenia w lokalizowaniu źródła dźwięku

Terapia logopedyczna uczniów z wadami słuchu

Program terapii uczniów z wadami słuchu obejmuje:

 • ćwiczenia słuchu awerbalnego (różnicowanie dźwięków pod względem czasu trwania, głośności, źródła pochodzenia)
 • ćwiczenia słuchu werbalnego (mownego) i doskonalenie umiejętności czytania mowy z ust
 • ćwiczenia pamięci słuchowej w oparciu o materiał werbalny
 • ćwiczenia oddechowo ? fonacyjne i artykulacyjne
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie artykulacyjnym ? wywołanie i utrwalenie głosek, które nie pojawiają się w systemie fonologicznym danego ucznia
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie leksykalnym
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie gramatycznym

Terapia logopedyczna w naszej szkole jest realizowana podczas zajęć indywidualnych ?w gabinecie logopedycznym. Oprócz tradycyjnych metod w terapii wykorzystywane są elementy różnorodnych metod, min.:

 • metody werbo - tonalnej
 • metody ortofoniczno ? muzycznej
 • metody psychostymulacyjnej Dyna ? Lingua M.S rozwijającej mowę oraz myślenie
 • metody MTG ? manualnego torowania głosek.
 • terapii bazalnej ? metody stymulacji osób głęboko, wielorako niepełnosprawnych opisanej przez A. Fröhlich?a
 • metody ustno - twarzowej terapii regulacyjnej opracowanej przez C. Moralesa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 20151117_102044
 • 20151117_102046
 • DSC02487
 • DSC02489
 • DSC02491
 • DSC02492
 • zdjecie pin
 • zdjęcie 1 (3)
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie pin