×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2088283

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Socjoterapia

Wśród wielu form pomocy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną istotne znaczenie ma socjoterapia, której formuła dostosowana jest do potrzeb i możliwości osób w niej uczestniczących. Jest ona formą pomocy skierowaną do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykającą się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Socjoterapia ma postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Cele rozwojowe związane są ściśle z wiekiem uczestników, gdzie dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w rozwoju społecznym. Rozwijają one również indywidualne zainteresowania i podejmują istotne dla grupy wiekowej zagadnienia.

Cele rozwojowe realizowane w grupie wiekowej (okres dorastania) dotyczą:

 • rozwijania światopoglądu,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • poznania samego siebie,
 • poznania swoich mocnych i słabych stron,
 • poznania swoich talentów i zdolności,
 • doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych,
 • kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawania, nazywania stanów emocjonalnych),
 • doskonalenie informacji zwrotnych.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o samym sobie, a także wspomagają proces rozumienia świata społecznego. Cele edukacyjne dotyczą:

 • uczenia się pełnienia określonych ról: ? ucznia, ? kolegi
 • uczenia stawiania granic, odmawiania,
 • poznawanie mechanizmów uzależnień,
 • poznawanie chorób społecznych,
 • przełamywania nieśmiałości,
 • uczenia nawiązywania kontaktów społecznych,
 • uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • umiejętności wytyczania celu,
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nich odpowiedzialności,
 • wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
 • uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • uczenia współpracy i współdziałania.

Istotą oddziaływań socjoterapeutycznych jest realizacja celów terapeutycznych. Owe cele służą organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas zajęć, które to dostarczą doświadczeń korekcyjnych, pomogą w odreagowaniu napięć emocjonalnych i uczeniu się nowych umiejętności i zachowań akceptowanych społecznie.

Cele terapeutyczne dotyczą:

 • odreagowania emocji,
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • lepszego zrozumienia ludzkich zachowań,
 • przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
 • poznania i nazywania własnych emocji.

Wszelkie oddziaływania terapeutyczne kierowane są na sferę emocjonalno-wolicjonalną i społeczną oraz orientacyjno-poznawczą. Zmierzają one do wywołania umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych; rodzących się w ich następstwie emocji negatywnych, reakcji agresywnych i autoagresywnych. W terapii uważa się, że zachowania dzieci i młodzieży maja podłoże psychiczne. Takim uczniom towarzyszą przykre emocje, takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość i osamotnienie. Przykrym doświadczeniem jest również brak możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza ich możliwości. Młody człowiek może doświadczyć jednorazowego, ale bardzo intensywnego urazu, albo żyć w społeczności gdzie chronicznie występują sytuacje trudne. Te doświadczenia dotyczą z reguły ważnych dziedzin życia i zwykle zagrażają poczuciu tożsamości. Odreagowanie napięć emocjonalnych jest podstawowym zadaniem zajęć socjoterapeutycznych.

Proces terapeutyczny polega na rozładowaniu napięć przez różnorodne formy aktywności, które powodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zajęć grupowych. Terapeutyczna rola zajęć socjoterapeutycznych polega także na organizowaniu doświadczeń korekcyjnych. Gromadzenie nowych doświadczeń, odmiennych od poprzednich, a szczególnie urazowych może likwidować ich wpływ na psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. Ich istota polega na odmiennym zachowaniu się grupy, niepotwierdzającym oczekiwań i wyobrażeń młodego człowieka, wokół których będzie mógł on przebudować obraz samego siebie. Chodzi tu o sytuacje, w których młody człowiek będzie mógł lepiej poznać siebie, docenić swoje mocne strony, a następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Socjoterapia to jeden ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych. Zaburzenia zachowania ujawniają się w relacjach: ? ja- dorośli ? ja ? rówieśnicy ? ja ? zadanie ? ja ? do samego siebie.

Podstawowymi elementami procesu socjoterapeutycznego są:

 • Poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci przez nawiązanie satysfakcjonującego kontaktu z rówieśnikami.
 • Zmniejszanie napięć oraz niepokojów wywołanych stresem dnia codziennego.
 • Zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego spojrzenia na siebie i innych.

Na zajęciach w pracy z uczniami wykorzystywane są metody aktywizujące, takie, jak:

 • Krąg- metoda dzielenia się z innymi uczestnikami własnym doświadczeniem, daje ona każdemu z członków grupy możliwość kontaktu emocjonalnego oraz wzrokowego.
 • Pogadanka ? technika pozwalająca na dzielenie się pomysłami, doświadczeniami i pracą nad wspólnym problemem angażująca wszystkich uczestników zajęć.
 • ?Burza mózgów?- technika polegająca na tworzeniu listy pomysłów na rozwiązanie danego problemu, wyzwala potencjał twórczy uczniów.
 • Niedokończone zdania- technika polega na dokończeniu danego zadania lub zdań, pozwalająca uczniom dostrzec podobieństwa i różnice między nimi, kiedy mówią o uczuciach, bądź reakcjach związanych z poruszanymi wydarzeniami , problemami.
 • Rysunek.
 • Kolaż ? zadaniem uczniów jest stworzenie plakatu ze zdjęć i tytułów z gazet, czasopism, związanego z poruszanym problemem.
 • Mandala.
 • Słoneczko ? technika polegająca na zestawieniu poglądów w formie ułożonych z kartek promieni, prezentujących odpowiedzi na ten sam problem, pytanie.
 • Piramida priorytetów ? celem tej techniki jest ułożenie listy priorytetów według ustalonych wcześniej kryteriów, np. ważności.
 • Zabawy interakcyjne ? technika integrująca uczestników, pomocna w rozładowaniu napięcia panującego w grupie, służąca jako ?rozgrzewka? przed zajęciami.
 • Muzykoterapia.
 • Bajki i opowiadania terapeutyczne. Głównym celem w pracy z uczniami jest wspomaganie każdego z uczestników zajęć w pojmowaniu rzeczywistości i w rozwoju społecznym. Specyfiką pracy socjoterapeutycznej jest uczenie się rozpoznawania emocji, uczenie się pełnienia określonych ról, np. roli ucznia, kolegi, koleżanki. Obok nabywania wiedzy o samym sobie młodzież uczy się lepiej pojmować środowisko społeczne, które ich otacza, a także zdobywa wiedzę i umiejętności, aby lepiej pojmować rzeczywistość. Bowiem każdy młody człowiek ma swoje marzenia i oczekiwania.


 • 11
 • 4
 • 9